Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w celach związanych z organizacją
i prowadzeniem statutowej działalności jest posiadająca status organizacji pożytku publicznego  Fundacja „ŚRODOWISKO WYBRZEŻA” Numer KRS: 0000168335, REGON: 331409320, NIP: 4990420050 z siedzibą przy Generała Maczka 26 a, 76-032 Mielno, adres strony www: www.srodowisko.org, adres e-mail biuro@srodowisko.org

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach: wyrażenia w konkretnym celu dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą;  podjęcia na żądanie danej osoby czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonania umowy, której dana osoba jest stroną; wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, promocji działalności oraz realizacji przez Administratora celów statutowych w tym wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, wspierania inicjatyw gospodarczych na rzecz biomasy oraz ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory wybrzeża.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy. Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może jednak powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane, np.; brak możliwości zawarcia umowy z powodu braku stosownych danych lub odmowa zawarcia umowy
z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania.

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych, pracowniczych oraz okresu archiwizacji.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych oraz w stosownym przypadku; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią podmiotów, którym dane mogą być ujawnione są współpracujące z Administratorem jednostki samorządu oraz wspierające działalność instytucje finansowe i gospodarcze. Co do zasady również dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl