STATUT

STATUTU FUNDACJI – „ŚRODOWISKO WYBRZEŻA”
stan na dzień 07.07.2014 roku

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja – „Środowisko Wybrzeża”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (t. jedn. Dz. U. z 199lr Nr 46, póz. 203 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w ustawie organy.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Unieście. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873).

§ 3.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4.

Znakiem Fundacji jest znak określony w załączniku do niniejszego
statutu.

§ 5.

1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
2. Rada Kuratorów może ustalić wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonym
dla Fundacji.
3. Rada Kuratorów określa zasady wpisywania do Księgi Donatorów i zasady wyróżniania osób i organizacji, o których mowa w ust. 2.

Rozdział 2
Cele Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji zgodnie z postanowieniami założyciela są:
1) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
2) ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory wybrzeża,
3) wspieranie inicjatyw gospodarczych na rzecz biomasy,
4) wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych,
5) wspieranie osób niepełnosprawnych.
6) rehabilitacja

§ 7.

Fundacja realizuje cele określone w § 6 w szczególności przez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) prac naukowo-badawczych,
b) konferencji i seminariów,
c) działalności popularyzatorskiej,
d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji celów Fundacji,
4) organizowanie warsztatów i szkoleń związanych z propagowaniem ochrony środowiska naturalnego, pomoc przy inwestycjach mających na celu ochronę środowiska,
5) pomoc dzieciom i młodzieży z byłych terenów popegeerowskich poprzez:
a) organizację wypoczynku letniego i zimowego z programem ekologicznym,
b) pomoc materialną,
c) dożywianie,
6) organizację plantacji wzorcowych roślin energetycznych i modernizacje kotłowni, w których źródłem zasilania jest biomasa,
7) wydawanie gazet i materiałów o tematyce związanej z wychowaniem i ochroną środowiska,
8) organizacja koncertów i innych imprez reklamowych na rzecz ochrony środowiska.
9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
10) prowadzenie rehabilitacji schorzeń i chorób cywilizacyjnych poprzez:
a) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
b) organizowanie warsztatów i szkoleń związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia, metod leczenia,
c) poradnictwo grupowe: „Integracja społeczna, radzenie sobie z upośledzeniem w życiu codziennym, wyrabianie nawyków prozdrowotnych i zdrowotnych, współżycie w grupie”, „ Złość i negatywne emocje – jak sobie z nimi radzić”
d) organizowanie warsztatów rozwijających zdolności manualne
11) wspieranie osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji

§ 8,

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne oddane Fundacji przez Fundatora.

§ 9.

Źródłami finansowania Fundacji są:
1) dochody z majątku Fundacji,
2) dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
4) darowizny, spadki i zapisy.

§ 10.

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samego Fundacji.

§ 11.

W razie powołania do dziedziczenia, Dyrektor Fundacji składa, za zgodą Rady Kuratorów, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Rozdział 4
Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:
1) Rada Kuratorów – organ nadzoru,
2) Zarząd – organ zarządzający.

§ 13.

1. Rada Kuratorów składa się z 2 – 3 członków.
2. W skład pierwszej Rady Kuratorów wchodzą osoby powołane przez Fundatora.
2b. W skład drugiej i następnych Rad Kuratorów wchodzą osoby wskazane przez ustępującą Radę Kuratorów.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4. Członkiem Rady Kuratorów nie może być ani Dyrektor Fundacji ani członek Zarządu.
5. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5a. Członek Rady Kuratorów może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji .
6. Udział w pracach Rady Kuratorów jest honorowy.

§ 14.

1. Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków.
2. W sprawach dotyczących znaku, powoływania i odwoływania Dyrektora i pozostałych członków Zarządu oraz rozporządzeń majątkowych Rada
podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub 3 członków Rady.

§ 15.

1. Do kompetencji Rady należy:
1) uchwalanie regulaminu,
2) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji, przy czym pierwszego Dyrektora Fundacji powoła Fundator,
3) ustalanie warunków zatrudnienia Dyrektora Fundacji oraz pozostałych
członków Zarządu,
4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd regulaminu funkcjonowania Fundacji,
5) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
6) nadzór nad działalnością Fundacji, rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielanie Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,
7) inspirowanie kierunków działania Fundacji,
8) podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących
zbycia i nabycia nieruchomości,
9) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art.. 16 ustawy,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.
2. Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.

§ 16.

Rada Kuratorów powołuje na wniosek Dyrektora Radę Naukową Fundacji jako ciało doradcze i ustala regulamin jej działalności.

§ 17.

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
1a. Przewodniczącym Zarządu jest Dyrektor.
1b. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków, powoływanych przez Radę Kuratorów. Spośród osób powołanych Rada Kuratorów wyznacza Dyrektora. 1c. Reprezentacja przez Zarząd Fundacji może być jednoosobowa lub wieloosobowa łączna
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Kuratorów.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
4. Zarząd wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub członka Zarządu.

Rozdział 5

Działalność gospodarcza i działalność pożytku publicznego Fundacji

§ 18.1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
01.13.Z Uprawa warzyw, wyłączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna ; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
49.31.Z Transport lądowy pasażerski , miejski i podmiejski
59.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90. D Działalność paramedyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na
podstawie regulaminu ustalonego przez Dyrektora zgodnie z § 15 ust. 1 pt.4 Statutu

4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – nieodpłatna
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich – nieodpłatna
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – nieodpłatna
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – nieodpłatna
02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – nieodpłatna
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem – nieodpłatna
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna ; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – odpłatna
18.12.Z Pozostałe drukowanie – odpłatna
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli – odpłatna
32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli – odpłatna
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – odpłatna
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – odpłatna
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – nieodpłatna
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych – nieodpłatna
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – odpłatna
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – odpłatna
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie – odpłatna
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – odpłatna
58.13.Z Wydawanie gazet – odpłatna
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – odpłatna
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza – odpłatna
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów – nieodpłatna
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – nieodpłatna
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – nieodpłatna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – nieodpłatna
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – nieodpłatna
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – nieodpłatna
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – nieodpłatna
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – nieodpłatna
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację – nieodpłatna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna – odpłatna
86.90. D Działalność paramedyczna – odpłatna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – odpłatna
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – odpłatna
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – odpłatna
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – odpłatna
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – nieodpłatna
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych – nieodpłatna
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody – nieodpłatna
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – nieodpłatna
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – nieodpłatna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – nieodpłatna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – nieodpłatna

§ 19.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 20.

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 18 ust. 1 – 3, jest prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział 5a
Likwidacja

§ 20a.

1. 0 likwidacji Fundacji postanawia Rada Kuratorów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
4. W czasie prowadzenia likwidacji Fundacja zachowuje osobowość prawną.

§ 20b.

1. Likwidatorem zostaje Dyrektor Fundacji.
2. Otwarcie likwidacji zgłasza do sądu rejestrowego Likwidator.

§ 20c.

1. Likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidator składa Radzie Kuratorów do zatwierdzenia.
2. Likwidator powinien po upływie każdego roku obrotowego składać Radzie Kuratorów sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.
3. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.

§ 20d.

Likwidator powinien zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy może wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały Rady Kuratorów i po cenie nie niższej od uchwalonej przez kuratorów.

§ 20e.

1.W stosunku wewnętrznym likwidator jest obowiązany stosować się do uchwał Rady Kuratorów.
2. W granicach swoich kompetencji, określonych w § 20 d, likwidator ma prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania Fundacji.
3. Ograniczenia kompetencji likwidatora nie ma skutku prawnego wobec osób trzecich.
4. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez likwidatora uważa się za czynności likwidacyjne.

§ 20 f.

Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych Fundacji wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.

§ 20 g.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przechodzi na własność Fundatora. Jednakże Fundator nie może przyjąć tego majątku przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

§ 20 h.

1. Po zatwierdzeniu przez Radę Kuratorów sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający przejście na Fundatora majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidator powinien ogłosić w siedzibie Fundacji to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru.
2. Jeżeli zgromadzenie Rady Kuratorów zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidator powinien wykonać czynności, o których mowa w ust. 1, bez zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Kuratorów.
3. Księgi i dokumenty zlikwidowanej Fundacji powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale Rady Kuratorów. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.

Rozdział 5b
Zakazy

§ 20i.

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Kuratorów i Dyrektora Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych osobami bliskimi”);
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady Kuratorów i Dyrektora Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Kuratorów i Dyrektora Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Kuratorów i Dyrektor Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 21. Statut niniejszy może być zmieniony przez Radę Kuratorów uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków.